Thông tin dự án

  • Khách hàng: Y26
  • Địa chỉ: Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Thiết kế
  • Year: 2016