BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC THI CÔNG

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tài giữ chức vụ Giám Đốc Thi Công